ابن‌سینا در تاریکی قرون وسطای مغرب زمین مرزهای علم را در نوردید

ابن‌سینا-در-تاریکی-قرون-وسطای-مغرب-زمین-مرزهای-علم-را-در-نوردید

وزیر فرهنگ به مناسبت بزرگداشت ابو علی سینا نوشت: بوعلی هزار سال پیش یعنی در قرن چهارم هجری، مرزهای علم و ادب و حکمت را در نوردید و در وادی عشق و معرفت سُکنی گزید. او در تاریکی قرون وسطای مغرب زمین، یک حادثه بود.