اجرای 107 کیلومتر فیبر نوری برای شهرستان ماهنشان استان زنجان

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان، از تامین اعتبار جهت اجرای 107 کیلومتر فیبرنوری در راستای توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی برای شهرستان ماهنشان خبر داد.