ارتقای مراودات مرزی با هدف رشد درآمد مرزنشینان از برنامه های مهم دولت است

ارتقای-مراودات-مرزی-با-هدف-رشد-درآمد-مرزنشینان-از-برنامه-های-مهم-دولت-است

استاندار آذربایجان غربی گفت: ارتقای مراودات اقتصادی و بهبود معیشت و افزایش درآمد مرزنشینان در دستور کار است و خروجی آن، امنیت و توسعه پایدار خواهد بود.