انحراف و رانت در واگذاری زمین های صنعتی به سرمایه گذاران را از بین می بریم

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: با واگذاری زمین های صنعتی به سرمایه گذاران به صورت شفاف و الکترونیکی و از طریق سامانه هر گونه رانت و انحراف در این زمینه را به حداقل می رسانیم.