ببینید | دستور تازه رئیسی: با هر شخصی و در هر جایگاهی که تخلف کرد برخورد کنید!

رئیس‌جمهور در جلسه نظارت ستادی بر فعالیت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مسئولیت اصلی وزارت جهاد کشاورزی حفظ اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ جنگل‌ها و مراتع است. وزارت جهاد کشاورزی مبتنی با اختیارات قانونی با هر متخلفی در هر جایگاهی برخورد کند.

Author: