به جای تفکیک وزارت صمت، وزیر قوی انتخاب کنیم

برخی نمایندگان مجلس با غیر مفید دانستن تفکیک وزارت صمت از طرح مجدد آن انتقاد و تاکید کردند: به جای تفکیک وزارت صمت، باید وزیر قوی انتخاب کنیم که بتواند این وزارتخانه را مدیریت کند.

Author: