تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه عدالت آموزشی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم

تأکید-بر-اقتصاد-دانش‌بنیان-و-توسعه-عدالت-آموزشی-در-سیاست‌های-کلی-برنامه-هفتم

اعضای مجمع که در جلسات فشرده در دو ماه اخیر بیشتر بندهای مرتبط به اقتصاد و امور زیربنایی در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه را مصوب کرده‌اند، امروز بررسی بندهای علمی، فناوری و آموزشی در این سیاست‌ها را ادامه دادند.

Author: adminweb