تعامل حداکثری و همدلی قوای سه گانه ضرورت حکمرانی عالمانه و کارآمد در کشور است

تعامل-حداکثری-و-همدلی-قوای-سه-گانه-ضرورت-حکمرانی-عالمانه-و-کارآمد-در-کشور-است

رئیس جمهور تعامل حداکثری و همدلی قوای سه گانه را ضرورت حکمرانی عالمانه و کارآمد در کشور دانست و گفت: هماهنگی ارکان نظام حکمرانی باعث ارتقای مشارکت مردم در امور و افزایش سرمایه اجتماعی می‌شود.

Author: adminweb