رئیسی: متخلفان فولاد مبارکه از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها رسیدگی شود

رئیسی:-متخلفان-فولاد-مبارکه-از-کار-برکنار-شوند-و-به-تخلفات-آنها-رسیدگی-شود

رئیس جمهور ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده است از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.

Author: adminweb