رهبری ، مسئولیت پذیرش توافق را به رئیس جمهور سپرده اند ؟ / انتقاد از «تعلل و عدم قاطعیت» رئیسی در تصمیم گیری

رهبری-،-مسئولیت-پذیرش-توافق-را-به-رئیس-جمهور-سپرده-اند-؟-/-انتقاد-از-«تعلل-و-عدم-قاطعیت»-رئیسی-در-تصمیم-گیری

ماندگاری ، معاون سردبیر پیشین خبرگزاری فارس با تاکید بر نظر تعیین کننده رئیسی در نهایی شدن توافق ، از او بابت «تعلل و عدم قاطعیت» در تصمیم گیری انتقاد کرد.