زمستان سرد در کمین اروپای ضعیف/ آبی از مذاکرات برای غرب گرم خواهد شد؟

خواسته‌های ایران از ابتدا هم معقول بود، اساسا طرف مقابل بود که بر اساس اطلاعات واهی ایران را وارد چرخه تحریم و تهدید و مذاکره کرد. غرب در آستانه زمستان سرد است و باید از ادعاهای نادرست خود دست بردارد و گرنه سرما در کمین آنها است.