سازمان بازرسی کل کشور ورود پساب‌های آلوده به اراضی کشاورزی را پیگیری می‌کند

سازمان-بازرسی-کل-کشور-ورود-پساب‌های-آلوده-به-اراضی-کشاورزی-را-پیگیری-می‌کند

وصول گزارش‌هایی مبنی بر آبیاری مزارع کشاورزی جنوب تهران با پساب آلوده، موجب شد تا رئیس سازمان بازرسی کل کشور با فراخواندن بازرسان مربوطه به تصفیه‌خانه جنوب تهران برود و وضعیت تصفیه فاضلاب را مورد ارزیابی و پایش قرار دهد.