صفر تا صد گردشگری مذهبی با ما بود/ برنامه ریزی دقیقه نودی صحت ندارد

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: اینکه بگوییم از 2 روز قبل هماهنگی ها انجام شده، صحت ندارد و اصلاً چنین چیزی امکان پذیر نیست، چطور می شود برای مثلاً یک گروه ترکیه ای که از 4 ماه قبل ثبت نام کردند 2 روز مانده به محرم برنامه ریزی کنیم؟