طرح "دارویار" مرهمی بر زخم بیماران/ 3 دهک پایین درآمدی استان خراسان شمالی رایگان بیمه می‌شوند

با اجرای طرح “دارویار” و راستای افزایش عدالت اجتماعی در حوزه درمان بخصوص برای اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه مشکلات بسیاری از مردم در این حوزه رفع می‌شود.

Author: