میراث گرانبهای آیت الله تسخیری

میراث-گرانبهای-آیت-الله-تسخیری

تأکید آیت الله تسخیری بر عینیت بخشی به الگوواره‌های مفهومی-عملیاتی مانند “بانک توسعه اسلامی” و ” مجمع الفقه اسلامی” نشان دهنده باور عمیق ایشان به مفهوم “امت واحده اسلامی” و شکل‌دهی به “تمدن نوین اسلامی” بود.