ورود سازمان بازرسی کشور برای بررسی امکان کاهش تنوع مدارس

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ورود سازمان بازرسی به موضوع تنوع مدارس در کشور گفت: امیدواریم بتوانیم تنوع مدارس را کاهش دهیم در بیشتر کشورهای دنیا مدارس دولتی و غیردولتی است.

Author: