پرورش نوآوری و کارآفرینی بایددر نظام آموزشی قرار گیرد

پرورش-نوآوری-و-کارآفرینی-بایددر-نظام-آموزشی-قرار-گیرد

عضو هیأت مدیره کانون کارافرینی استان تهران با اشاره به روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گفت: حمایت از توسعه کمی و کیفی تشکل های مردمی و ایجاد فرصت های بهتر برای فعالیت های آنان در فرایند توسعه کشور، از اهداف و برنامه های کانون است .