کرباسچی: آیت الله هاشمی هیچ وقت فکر نمی کرد که به زور باید جامعه را هدایت کرد

کرباسچی اظهار داشت: اعتقاد آیت الله هاشمی این بود که ما کار خودمان را انجام می دهیم و چیزی که باید اتفاق بیفتد روال سنت الهی است؛ که در جامعه ما شکل می گیرد. امروز هم می بینیم در مسائلی مثل حجاب که یک روز می خواستند با زور جا بیاندازند مجبور به تسلیم هستند.

Author: