گزارش| واقعیت فیلم منتشره "کیفیت پایین ساخت منازل در بلوچستان" چیست؟

گزارش|-واقعیت-فیلم-منتشره-"کیفیت-پایین-ساخت-منازل-در-بلوچستان"-چیست؟

خبرنگار تسنیم صحت موضوع فیلم منتشر شده با عنوان “کیفیت پایین ساخت واحد‌های مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن در سیستان و بلوچستان” که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است را بررسی کرده است.