گفتگوی ملی رهبران عراقی با حضور چه کسانی برگزار شد؟

گفتگوی-ملی-رهبران-عراقی-با-حضور-چه-کسانی-برگزار-شد؟

در آخرین تلاش‌ها برای برگزاری گفتگوی ملی میان احزاب عراقی، مصطفی الکاظمی از تمامی سران سیاسی عراق دعوت کرد که برای گفتگو حضور یابند و تقریبا تمامی سران احزاب به جز جریان صدر روز چهارشنبه این هفته در این گفتگو حاضر شدند.