یادداشت اقتصادی| راهکارهای نوین برای تامین مالی طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن

یادداشت-اقتصادی|-راهکارهای-نوین-برای-تامین-مالی-طرف-عرضه-و-تقاضا-در-بازار-مسکن

در طرف عرضه و ساخت و ساز مسکن بطور معمول روش‌های تامین مالی شامل وام بانکی و یا مواردی مانند صندوق زمین و ساختماناست اما در طرف تقاضا روشهای مثل وامهای رهنی میتواند کارگشا باشد.

Author: adminweb