10 درصد سرمایه در گردش صنایع دام و طیور از محل تسهیلات ارزان دولتی تامین شد

10-درصد-سرمایه-در-گردش-صنایع-دام-و-طیور-از-محل-تسهیلات-ارزان-دولتی-تامین-شد

مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت از مردمی سازی یارانه ها انتقال یارانه از ابتدای خط تولید به انتهای خط و مصرف کننده است میتوان این یارانه را صرفا برای خرید محصولات پروتئینی با پروتئین کارت به مردم رساند.