ببینید | پاسخ تصویری به یک اتهام جنجالی علیه علی کریمی

طی روزهای گذشته، علی کریمی مورد اتهامات جنجالی قرار گرفته. در همین راستا عکس‌هایی که فرشاد عباسی عکاس باسابقه ورزشی، از نذری پزان علی کریمی در سال ١٣٩٣ منتشر کرد را ببینید.